Nájemné a ceník

Výše nájemného se řídí platnými ceníky a tarify pronajímatele a je uvedena na první straně smlouvy v článku IV bodu 6. Nájemné, respektive jeho sazby jsou uvedeny včetně DPH. Nájemce je povinen pronajímateli řádně a včas zaplatit nájemné a všechny s tím související poplatky. Je-li nájem sjednán na dobu delší než jeden měsíc, provádí se účtování a fakturace průběžně, zpravidla k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. Faktura se považuje za zaplacenou připsáním fakturované částky na účet pronajímatele.

Dnem se rozumí 24 hodin od počátku pronájmu vozu. Při překročení této doby o více než 1 hodinu je účtována další denní sazba.

Limit počtu kilometrů je stanoven na 3500 km v rámci jednoho pronájmu. V případě překročení tohoto limitu bude každý další kilometr zpoplatněn částkou 5,20,- Kč včetně DPH. Písemně může být dohonuto jinak.

Ceník (od 1.5.2023 do 30.9.2023)

Minimální nájem od 1.5.2023 do 30.9.2023 je 7 dní. Kauce 15.000,- Kč.

Počet dní nájmuCena za den (včetně DPH)
7 – 131590,- Kč
14 – 291500,- Kč
30 a více1390,- Kč

Ceník (od 30.9.2023 do 30.4.2024)

Minimální nájem od 30.9.2022 do 30.4.2023 jsou 3 dny. Kauce 15.000,- Kč.

Počet dní nájmuCena za den (s DPH)
1 – 131390,- Kč
14 – 291290,- Kč
30 a více1190,- Kč

Pronájem dalšího vybavení

PoložkaCena za den (včetně DPH)
Nosič na kola (1–3 kola) na tažné zařízení120,- Kč
Kajak PELICAN ARGO 100ANGLER včetně pádla200,- Kč
Kajak PELICAN PULSE 100X včetně pádla200,- Kč
Přívěsný vozík HANDY 7490,- Kč

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty musí být doplaceny v případě nedotankování při vrácení auta.

PoložkaCena (včetně DPH)
Nafta 1 litr dle aktuálních cen PHM + 15 % včetně DPH

Podmínky pronájmu

Platební informace

Všechny platby prováděné bankovním převodem prosím provádějte na účet 4368502349/0800.

Potřebné doklady

Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději den před zapůjčením vozidla elektronicky, nebude-li písemně dohodnuto jinak, na email info@spimkdechci.com. Vozidlo jinak nebude předáno a propadá rezervační poplatek a další úhrady v plné výši. Kopie dokladů budou porovnány s originály dokladů.

Požadované doklady pro fyzickou osobu

kopie platného OP (občanského průkazu) nebo pasu
kopie platného ŘP (řidičského průkazu)

Požadované doklady pro právnickou osobu

kopie platného OP (občanského průkazu) nebo pasu
kopie platného ŘP (řidičského průkazu)
kopie platného živnostenského oprávnění
kopie platného výpisu z obchodního rejstříku
platné osvědčení plátce DPH

Požadované doklady pro cizince

kopie platného pasu (jiný doklad totožnosti nebude akceptován)
kopie platného ŘP (řidičského průkazu)
povolení k pobytu v ČR

Rezervace

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem z info@spimkdechci.com a náhled smlouvy o nájmu včetně proformy faktury k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je klient povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného vč. servisního poplatku jako blokaci termínu (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu na 3 – 6 dnů ve výši 1.950 Kč včetně DPH). Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, kterou podepíše a zašle elektronicky do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. 70% ceny zaplatí nájemce do 3 týdnů před zapůjčením auta. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 14 kalendářních dní před zahájením nájmu. Kauci zaplatí nájemce na účet pronajímatele nejpozději 3 dne před předáním auta.  V ceně je již zahrnut pronájem kempingového nádobí – talíře, varné nádobí a příbory viz výbava auta.

Platba

Platba pronájmu vozidla probíhá vždy dopředu před předáním vozu. V případě dlouhodobého pronájmu hradí klient měsíčně a vždy předem.

Způsob platbyProvedení
hotově při předání vozuklient hradí pronájem v hotovosti při předání vozidla
bankovním převodemplatba bankovním převodem probíhá předem, částka pronájmu vozu musí být připsána na účet nejpozději den před počátkem pronájmu

Kauce

Minimálně tři dny před předáním auta požadujeme přípis kauce ve výši 15.000 Kč,- na bankovní účet. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru auta.

Vrácení kauce

Vratná kauce bude vrácena převodem na účet. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. nedotankování, další ujeté kilometry nad denní či měsíční limit kilometrů, na odstranění znečištění vozu, opravu poškození interiéru a další náklady při poškození, které nejsou hrazeny pojišťovnou).

Servisní poplatek

Servisní poplatek 1.950 ,-Kč včetně DPH účtujeme pouze pro pronájmy kratší než 6 dní včetně (v pronájmu na 7 a více dní není účtován).

Poplatek zahrnuje následující:

desinfekce auta
plná plynová kartuše (2x)
kompletní čistá prostěradla
požární deka, práškový hasicí přístroj
toaletní papír, chemie na mytí nádobní
doplnění provozních kapalin (užitková voda, voda do ostřikovačů, oleje, …)
asistenční služba na telefonu (služba pouze pro klienty, kteří mají zapůjčené vozidlo)
Služby zahrnuté do servisního poplatku.

Poplatek nezahrnuje následující:

kompletní vyčištění interiéru vozu
profesionální umytí exteriéru vozu

Storno podmínky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci storno poplatky v následující výši:

Počet dnů do zahájení pronájmu při odstoupení od smlouvyVýše poplatku z rezervační kauce
60 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu20 % z rezervační kauce
30 – 59 dnů před zahájením sjednaného pronájmu50 % z rezervační kauce
21 – 29 dnů před zahájením sjednaného pronájmu70 % z rezervační kauce
14 dnů a méně před zahájením sjednaného pronájmu100 % z rezervační kauce
nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu100 % z rezervační kauce
nesplnění podmínek k převzetí vozu (například nepředložení potřebných dokladů jako OP, ŘP nebo pasu)100 % z rezervační kauce

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu pronájmu lze prodloužit nejpozději však do 24 hodin před uplynutím doby, za kterou byla nájemní smlouva původně sjednána a pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou klientovi zachovány všechny podmínky pronájmu vozidla, které byly sjednány.

Pokud je vozidlo pronajato na delší období než jeden měsíc, je pronájem vozu do konce kalendářního měsíce splatný ihned při podpisu smlouvy a na další měsíc vždy k 1. daného měsíce.

Klient je povinen vrátit vozidlo včetně veškerého příslušenství, dokumentů a klíčů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení vozu a začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení vozidla nebo zaplacení dlužné částky, a to včetně výjezdu zásahové skupiny, která tyto kroky provede bezprostředně na místě.

Pokud je nájemní smlouva podepsána dříve, než je začátek pronájmu vozidla, pronajímatel zaručuje rezervaci vozu na den, kdy má začít doba pronájmu. Pokud klient tuto smlouvu vypoví před začátkem pronájmu nebo vozidlo nevyzvedne, bude mu pronájem účtován jako by vůz vyzvedl a užíval.

Klient je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, společnosti nebo sídla společnosti, popřípadě jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této nájemní smlouvy vyplývajících.

Klient bere na vědomí možnou změnu výše pronájmu vozidla vzhledem k nepředpokládaným změnám nákladů, zejména výše pojistného, silniční daně, atd.

Podmínky užívání vozu

Pronajímané vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě. Nahlásit trasu cesty. V případě cesty do zahraničí písemně sdělit plánovanou trasu. Pokud dopředu nebude dohodnuta cesta do zahraničí, není tato cesta dovolena.  Klient je povinen při provozu pronajímaného vozu dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Klient se zavazuje zaplatit silniční poplatky, nepřetíží vozidlo nad 3,5 tudy a uhradí pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu vozidla, a to do 15 dnů od doručení výzvy pronajímatelem. Klient nesmí řídit vůz po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce nebo takové osobě přenechat vůz k řízení. Klient se nesmí zúčastňovat s vozidlem závodů, soutěží a podobných akcí. Automobil je výhradně užíván na běžných pozemních komunikací. Jízda na veřejných či uzavřených okruzích není povolena. Porušení tohoto nařízení se trestá finanční pokutou v hodnotě 50.000,- Kč. Dále se nesmí vůz používat k tlačení nebo vlečení vozidel, přívěsů či jiných předmětů. Na vozidle se nesmí provádět žádné změny a úpravy.

Klient je povinen zabezpečit vůz proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat klíče, dokumenty a odnímatelný čelní panel radia ve vozidle a vůz řádně uzamknout.

Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je klient užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla (poškození disků, pneumatik, škody na podvozku, …) nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek této nájemní smlouvy či už klientem nebo osobami, kterým klient umožnil k vozu přístup.

Klient je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle během užívání projeví a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost klient nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, kterému jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady.

Porušení některé z těchto povinností je podstatným porušením nájemní smlouvy a činí klienta zodpovědným za vzniklé škody v plném rozsahu.

Při dlouhodobém pronájmu vozidla je klient povinen přistavit vůz jednou měsíčně ke kontrole technického stavu vozidla, případně umožnit jeho běžnou údržbu. Pokud doba servisních prací přesáhne 24 hodin, má klient nárok na náhradní vůz po dobu servisu. Pokud je v nájemní smlouvě určeno, že vozidlo musí být v servisu po ujetí určitých kilometrů nebo při určitém stavu tachometru, je klient povinen vůz přistavit ke kontrole, pokud tak neučiní, je odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne pronajímateli v souvislosti s nedodržením těchto podmínek užívání vozidla. Zároveň je povinen hradit ujeté kilometry nad měsíční limit za příplatek podle platného ceníku autopůjčovny.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5.000,- Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5.000,- Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Pojištění

V ceně pronájmu vozidla je zahrnuto zákonné pojištění, havarijní pojištění s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 10 %, min. však 10.000,- Kč, pojištění čelního skla) a také pojištění proti krádeži (spoluúčast 10 %, min. 10.000,- Kč). Klient odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škody vzniklé na vozidle v době od předání vozidla klientovi do jeho převzetí pronajímatelem. Škody do výše spoluúčasti 10%, min. 10.000,- Kč hradí klient. Veškeré poškození, poničení nebo trvalé zašpinění na které se nevztahuje pojištění vozu hradí klient, a to v plné výši opravy. V případě úmyslného poškození se taktéž vztahuje pokuta za způsobení úmyslné škody na vozidle, a to ve výši kauce plus plná část opravy – výměny poškozených částí.

Zabezpečení vozu

Vozidlo je zabezpečeno sledovacím zaříjením Sherlog. Klient je povinen nahlásit trasu cesty. Cesty do zahraničí jsou povoleny pouze s předchozím souhlasem do schválených destinací. V případě, že klient nenahlásí trasu ke státním hranicím, nebo zahraniční cestu, dojde k hlášení odcizení vozidla.

Nehoda, poškození a odcizení vozidla

V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozu či jeho části (bez ohledu na to, zda je klient zavinil či nikoliv) je klient povinen přivolat POLICII, aby nehodu vyšetřila a o šetření, případně jeho výsledku, vydala klientovi potvrzení, které je klient povinen předat pronajímateli. Klient je povinen do 24 hodin oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se pronajatého vozidla, kde se vůz nachází a zajistit, aby klíče, dokumentace vztahující se k vozu byly neprodleně předány pronajímateli. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. V případě nehody je povinnost kontaktovat pronajímatele SPIM KDE CHCI na tel.: +420 733 737 827 nebo +420 733 737 828,  vypsat „Záznamový arch o dopravní nehodě“ a zaslat ho na e-mail info@spimkdechci.com.

Omezení v jízdě

V případě výjezdu do zahraničí je nutná plná moc ke smlouvě o možnosti řízení v zahraničí. Je proto nutné oznámit země, kde se bude vůz pohybovat.

Omezení v jízdě se mohou týkat výjezdu do zemí bývalé Jugoslávie (kromě Chorvatska, Slovinska), bývalého Sovětského svazu, Albánie, Makedonie viz sekce Smlouva o pronájmu.

Přistavení a vyzvednutí vozidla

Pronajatý vůz si vyzvednete v Praze Zličíně na adrese Mistřínská 415, Praha Zličín, 155 21. Zde ho také vrátíte dle sepsané smlouvy o počtu pronajmutých dní. Seznámení s vozidlem trvá 15 minut, cvičná jízda, pokud bude požadována, bude trvat 10 minut. Přistavení vozu na schválené místo je pouze po dohodě mezi oběma stranami. Předání a převzetí trvá minimálně 30 minut. Pokud bude muset být auto při předání prohlídnuté i po technické stránce, doba vrácení bude delší a klient je na tuto variantu upozorněn. 

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně pronájmu vozu. Vozidla se vždy pronajímají s plnou nádrží a rovněž se i vracejí s plnou nádrží. Za nedotankování pohonných hmot bude klientovi účtován poplatek podle platného ceníku autopůjčovny. Asistenční služba:

V ceně pronájmu vozidla je zahrnuta asistenční služba, která poskytuje silniční službu včetně mechanika, odtahovou službu a přistavení náhradního vozu do 24 hodin při nehodě Vámi nezaviněné. V případě nehody či závady Vámi zaviněné je asistenční služba účtována.

Ochrana osobních údajů

Klient potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě, které od něj pronajímatel získal v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, uchová v evidenci po dobu, po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy a po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmu pronajímatele, a že tyto údaje bude pronajímatel využívat výhradně pro zajišťování svých potřeb, zejména pro účely spravování nájemní smlouvy, nabízení dalších služeb, popřípadě vymáhání pohledávek po klientovi, přičemž uvedené služby mohou zajišťovat pro pronajímatele třetí osoby.